Uslovi korišćenja

Način plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit bankom i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na Vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa po Vašem završetku unosa podataka radi plaćanja na internet prodavnici.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko interneta.

Zaštita podataka prilikom plaćanja

Alfa BK Univerzitet stara se o Vašim podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom. Pristankom plaćanja usluga koje pruža Univerzitet, dajete saglasnost za prikupljanje podataka o ličnosti. Isključivo zaposleni Alfa BK Univerziteta vrše obradu Vaših podataka o ličnosti sa ovlašćenjem na obradu istih. U bilo kom trenutku možete se obratiti Alfa BK Univerzitetu zahtevom za opoziv svog pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji plaćanja

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Dostava robe odnosno usluga i eventualna ograničenja

Roba, odnosno usluge dostavljaju se, odnosno pružaju se po izvršenom plaćanju od strane kupca, odnosno korisnika usluga.

Isporuka, odnosno pružanje usluga vrše se u skladu sa zaključenim ugovorom, a na sve ono što nije regulisano ugovorom bilo u pogledu isporuke robe ili u pogledu pružanja usluga primeniće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i drugih opštih akata.

Rok za dostavu, odnosno pružanje usluge uređuje se ugovorom. Ukoliko rok nije ugovoren roba se dostavlja, odnosno usluge se pružaju u primerenom roku. Usluge koje se po svojoj prirodi pružaju na zahtev korisnika, pružaju se u primerenom roku po podnetom zahtevu.

Eventualna ograničenja u isporuci robe, odnosno pružanju usluga mogu je javiti usled okolnosti koje pružalac nije mogao da predvidi niti otkloni. Po njihovom prestanku, postupak isporuke, odnosno pružanja usluga započinje, odnosno nastavlja se ukoliko je postupak isporuke, odnosno pružanja usluga već započeo.

Radno vreme pružaoca usluga je radnim danima od 08 do 16 časova.

Hvala na razumevanju.

Postupak reklamacije

Potrošač, kupac, student ili drugo lice (u daljem tekstu: Potrošač) koje kupuje robu odnosno usluge Alfa BK Univerziteta (u daljem tekstu: Univerzitet) može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava u skladu sa zakonom, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Univerzitet je dužan da primi izjavljenu reklamaciju. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu gde su roba ili usluge kupljene ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Univerzitet je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, Univerzitet postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Univerzitet je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, odnosno uslugama, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Univerzitet je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Univerzitet je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor i počinje da teče iznova kada Univerzitet primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom.

Ukoliko Univerzitet iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Univerzitet odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Politika privatnosti

Internet prodajno mesto, u okvriu internet stranice https://bkwebshop.rs/ vlasništvo je Alfa BK Univerziteta. Kao registrovani posetilac na sajtu Alfa BK Univerziteta možete pregledati ponudu bez obaveze da kupite uslugu. Naše usluge sastoje se u mogućnosti plaćaća školarine i troškova posebnih usluga koje Alfa BK Univerzitet pruža u skladu sa zakonom i opštim aktima, aktima Univerziteta i zaključenim ugovorima i ograničene su isključivo na obavljanje delatnosti visokog obrazovanja.

Alfa BK Univerzitet zadržava pravo da ovu Politiku privatnosti izmeni u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na internet stranici.

Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.